Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnost Donée family s. r. o., IČO: 09849122, sídlem Jaselská 206/27, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 121262, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.hahameda.com. Email: filip@hahameda.com.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti (dále jen jako „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce na internetové adrese www.haha.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Vstoupit do Internetového obchodu a učinit v něm objednávku je dovoleno pouze osobám starším 18 let.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před ustanoveními obchodních podmínek přednost.

 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek doplňovat či měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 5. Spotřebitelem je podle ustanovení § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.
 6. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží rovněž bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět všechny údaje pravdivě a správně. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a veškerých souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy ve webovém rozhraní obchodu zobrazeny. Tímto ustanovením však není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 3. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny, o požadovaném způsobu doručení zboží a o nákladech na dodání zboží. Požadované zboží Kupující vloží do elektronického nákupního košíku. Kupující je povinen ve formuláři vyplnit všechny povinné údaje. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno vložené údaje kontrolovat a případně změnit či upravit. Kupující je povinen se před odesláním objednávky seznámit s těmito obchodními podmínkami, a toto seznámení se potvrdit. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Odeslání objednávky je považováno za závazný návrh kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy je závazný po dobu 15 dnů.
 4. Prodávající po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí její obdržení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedené v objednávce, příp. v uživatelském rozhraní. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, například písemně či telefonicky.
 5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je Prodávajícím odesláno Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.
 6. Pro případ, že Prodávající není schopen některý z požadavků Kupujícího uvedený v objednávce splnit, Kupujícího o tom vyrozumí a zašle Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením v úvahu připadajících variant objednávky. Pozměněná nabídka je považována za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které Kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si Kupující hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 8. Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů. Kupující je oprávněn s tímto zpracováním vyjádřit nesouhlas. Kontaktní údaje, které Kupující uvede v objednávce, slouží výhradně pro potřebu Prodávajícího, a nebudou poskytovány třetím stranám.

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. Cena zboží je uvedena u jednotlivých druhů zboží ve webovém rozhraní internetového obchodu. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu pouze předem bezhotovostně prostřednictvím platební brány. Kupující do platební brány zadává informace o platební kartě, které jsou zpracovány pouze pro účely transakce. Bankovní údaje zadávané do systému platební brány jsou chráněny a nedostávají se do dispozice třetích stran.
 2. Společně s kupní cenou za objednané zboží je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit rovněž náklady spojené s balením a dodáním zboží, a to ve stanovené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Po přijetí potvrzení o úhradě Prodávající odešlě objednané zboží Kupujícímu.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 6. Kupující může uhradit kupní cenu zboží dle nastavených podmínek Internetového obchodu: 
  1. v hotovosti při převzetí zboží od Prodávajícího
  2. bankovním převodem
  3. platební kartou

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. e) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

VI. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky může Kupující odmítnout převzetí zásilky od přepravce.
 4. Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den prodlení, nejvýše však do výše ceny zboží, a dále má Prodávající právo kdykoliv za trvání prodlení od smlouvy odstoupit.
 5. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat dle následujících možností:
  1. Osobní odběr na Našem výdejním místě
  2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna
  3. Doručení přostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna
 6. Kupující má povinnost umožnit Prodávajícímu kontrolu věku, zda-li je starší 18 let. Ve všech případech doručení bude vyžádována kontrola pomocí platného občanského průkazu.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. V případě, že převzaté zboží má nedostatky (například neodpovídá smlouvě, nemá sjednané vlastnosti, neodpovídá množství či kvalita), jedná se o vady zboží, za něž Prodávající odpovídá.
 3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady, které kupující sám způsobil.
 4. Zuživatelné věci a věci podléhající rychlé zkáze jsou označeny dobou minimální trvanlivosti a dobou, po kterou je možné danou věc použít.
 5. Pokud nemá zboží požadované vlastnosti, je Kupující oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad, příp. dodání nové části, týká-li se vada jen této části. V případě, že Prodávající není schopen dodat nové zboží či jeho část, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu.
 6. Kupující může reklamaci uplatnit u Prodávajícího v sídle podnikání.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje sdělené Kupujícím jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí Prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka.
 2. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání).
 3. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 4. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí Prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím zaslaného e-mailu.
 5. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím e-mailu na adrese filip@yeahrba.com.
 6. V rámci reklamačního řízení jsou od Kupujícího vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Kupující má rovněž právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a další zákonná práva vztahující se k těmto údajům.
 8. Prodávající je oprávněn dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679. Prodávající si vyhrazuje právo používat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webového rozhraní ke zkvalitňování svých služeb.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu Kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. V případě, že je objednání na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, a to na kontaktní adresu druhé strany. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 2. Běžnou korespondenci si mohou smluvní strany vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce či v uživatelském účtu Kupujícího, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Změny a dodatky kupní smlouvy či obchodních podmínek mohou být provedeny pouze v písemné formě, a musí být podepsané oběma smluvními stranami.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího:
  • adresa pro doručování: Jaselská 27, 602 00 Brno,
  • adresa elektronické pošty: filip@hahameda.com

V Brně dne 13. 5. 2023. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 13. 5. 2023.

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: HAHA MÉĎA, Jaselská 27, 602 00 Brno

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: HAHA MÉĎA, Jaselská 27, 602 00 Brno

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Donée family s. r. o., IČO: 09849122, sídlem Jaselská 206/27, 602 00 Brno („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:


 

Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto