GDPR

Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost Donée family s. r. o., IČO: 09849122, sídlem Jaselská 206/27, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 121262, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.hahameda.com. Kontakt filip@hahameda.com.

  1. Prodávající prohlašuje, že za účelem zpracování objednávky a k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené s Kupujícím, za účelem realizace dodávky a zúčtování plateb, zpracovává Prodávající jakožto správce osobní údaje.
  2. Osobními údaji, které Prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává, jsou údaje identifikující fyzickou či právnickou osobu, zejména jeho jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, IČO, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
  3. Prodávající zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím na základě objednávky v internetovém obchodě. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím zaslaného e-mailu.
  4. Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, a po dobu 2 let po ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje, které je nutné uchovávat i po této době, budou uchovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
  5. K osobním údajům bude mít přístup Prodávající a jeho zaměstnanci. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám, s výjimkou situace související s platebním stykem a realizací dodávky objednaného zboží. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
  6. Kupující je oprávněn požadovat opravu či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, má právo na přístup ke svým osobním údajům, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, má právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, na výmaz osobních údajů, a další související práva stanovená v GDPR.
  7. Kupující je oprávněn kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

 

Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto